أبعاد العلاقة بين اللغة العربية والهوية الحضارية

Dr. Öğr. Üyesi Draoui Elayachy, Arap Dili ile Medeni Kimlik Arasındaki İlişkinin Boyutları  Sosyolinguistik Bir Yaklaşım .......... 9-37

 

Özet:

Bu araştırma, dil-kimlik problemini, temeli iki kavram arasında çeşitli boyutlarda ve kültürel, medeni, sosyolojik ve terihsel düzeylerde var olan sıkı diyalektik ilişkiyi vurgulayan bir kanaatten hareketle incelemeyi amaçlamaktadır. Sonrasında, esas olarak biçimsel/mantıksal felsefelerin ve başında dili diğer herhangi bir sosyal, kültürel, bilişsel veya bunlar dışındaki düşüncelerden bağımsız olarak kendi içinde ve kendisi için incelemeye çağıran Yapısalcılığın geldiği kapalı dilbilimsel yönelimlerin somutlaştırdığı geleneksel kapalı dil algısı çürütülmeye çalışılacaktır. Yapısalcılık, bu çalışmada dil ile ilgili benimsenen ve onun çevresinde olanlardan etkilenen ve onu etkileyen açık bir sistem olması bakımından ele alan açık algının tersidir. Burada, dili sadece bir iletişim aracı olarak görmenin ötesine geçilir ve daha önce zikredildiği gibi onun kültür ve medeniyet üreticisi, kimliğin ve onunla ilgili değerlerin, sembollerin, adetlerin, davranışların ve canlı beşerî bir toplum dışında gerçek anlamda var olması mümkün olmayan diğer olguların yaratıcısı olduğu görüşüne yükselinir.

Anahtar Kelimeler:

Arap Dili, Kimlik, Medeniyet, Toplum, Kültür, Sosyolinguistik, Dil Güvenliği.