Kâtip Çelebî'nin “Ahsenu'l-Hediyye bi Şerhi'r-Risâleti'l-Muhammediyye” adlı eserinin yeniden

Mehmet Hayri ACAT, Kâtip Çelebî'nin “Ahsenu'l-Hediyye bi Şerhi'r-Risâleti'l-Muhammediyye” adlı eserinin yeniden tahkiki………………….. 467 – 518

 

Özet:

Bu çalışmada daha önce başka bir araştırmacının tahkik ettiği Kâtip Çelebî'nin (öl. 1067/1657) “Ahsenu'l-Hediyye” isimli eseri yeniden tahkik edilmiştir. Söz konusu tahkikli neşir incelendiğinde metnin manasını değiştirecek türden hatalı kelimelerin yer aldığına rastlanılmıştır. Bunu teyit etmek için eserin tahkikte esas alınan yazma nüshanın bir kopyası Kütüphaneden talep edilerek ilk neşirle karşılaştırılmıştır. Yazma nüshadaki yaklaşık 3607 kelimenin 98’i tahrif edilerek tahkikli metnin oluşturulduğu tespit edilmiştir. %3,5 gibi yüksek bir orana tekabül eden bu tahrifler, hiç kuşkusuz kabul edilebilir seviyede değildir. Bu makalede eser yeniden tahkik edilmiş; daha sağlam bir metin oluşturularak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

 Kâtip Çelebî, Ahsenu'l-Hediyye, Şerh, Yazma eser, Tahkik.