حمل العدد كاملا
BaşlıkAçıklamaEkleme tarihiالتحميل
5. Sa...

5. Sayı Tam- Olarak

30-04-2022 التحميلالمعاينة الأولية
Jener...

Jenerik ve Sayının Hakemleri

30-04-2022 التحميلالمعاينة الأولية
İçi...

İçindekiler

30-04-2022 التحميلالمعاينة الأولية
Frank...

Prof Dr. Maalaoui Nihed, “Frankenstein Bağdatta” Kitabındaki Sanatların İletişimi: Kapak Fotoğrafı Örneği …............…………10 - 54

Özet: 

Bu araştırma, işaretlerin iletişiminin - (intersemioticité ) okunuşu (le dit) ve görünüşü (le vu)- şiirsel etkisini test etmeyi amaçlamaktadır. Bu işaretler,  postmodern romanı karakterize etmektedir. Bu şekilde, bir zamanlar imkânsız olan, okuyucunun işaretleri yorumlamada aktif olmasını, romansal anlatımla ufkunun genişlemesini, farklı enerjilerle zenginleşmesini ve başka dünyalara açılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda bu çalışmada postmodern romanın kapağında bulunan fotoğrafların aralarındaki iletişimi de belirleyeceğiz.  Kapaklardaki mânevi ekler ve yaratıcı enerjilere dayanan roman yazma pratiğinden oluşan metinler ve romanın kapaklarına çömelmiş fotoğrafik görüntüler anında kayıt işlevi gibi yayıncının dar ticari amaçlarını aşmaktadır ve anlatıcının kodlama yeteneğini ve alıcının kodları deşifre etme yeteneğini yükseltmek için sözlü metin işaretleriyle etkileşime giren görsel bir işarete dönüşmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Sözlü işaretler, Görsel işaretler, İşaretlerin iletişimi, Fotoğrafik görsel, Şifreleme.

30-04-2022 التحميلالمعاينة الأولية
Salah...

Prof. Dr. Mohammad Mahmoud Abuali, Salah Abdu’s-Sâbur’un Şiirinde Gece İmgesi ………………… 55 - 105

Özet:

Bu çalışma, Salah Abdu’s-Sâbur'un psikolojik dünyasına girmeyi sağlayan ve etkili bir hayal gücü aracı olan “gece imgesini” ortaya çıkartmayı ve yakından izlediği bu varlık hakkındaki görüşünü bildirmeyi amaçlamaktadır. O, geceyi psikolojik durumuna göre tasvir etmektedir. Ona göre gece, bazen evreni ve hayatın önemli olduğunu derin derin düşünmenin zamanıdır. Bazen endişelere sürükler ve üzüntü getirir. Bazen sevgiliye kavuşma zamanı ise bir zevk kaynağıdır. Bazen de ölümün eş anlamlısı ve yaşam döngüsünün sonudur.

Salah Abdu’s-Sâbur gece imgesini, ona daha zengin ve değerli bir anlam katacak bir tasvirle şekillendirmeye başvurmuştur. Bu da onun iç ve dış dünyasını daha iyi ifade etmesini sağlamıştır. Genel olarak gecenin zaman içindeki konumunu tasvir etmiştir. Çünkü şiirsel metinde olmayan yoğun çağrışımlara gönderme yapmaktadır.

Bu çalışma, Salah Abdu’s-Sâbur'un şiirindeki gece imgesinin, önceki Arap Şiirlerinden daha derin olduğunu göstermektedir. Bu durum, onun şiirsel deneyiminin büyük bir bölümünü oluşturan Batı etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Şairin şiirini incelemek için sanatsal yöntemi ve betimleme yöntemini takip ettim ve onun, önce gecenin görüntüsünü izleyip ardından yorumladığını gözlemledim.

Anahtar Kelimeler:

Edebiyat, Edebî Eleştiri, Salah Abdu’s-Sâbur, Gece, İmge

30-04-2022 التحميلالمعاينة الأولية
Moder...

Dr. Radja Mestour & Soumia Fekır, Modern Uluslararası Sinemada Doğu İmajı - Alaaddin Filmi (2019) Örneği-………………  106 - 127

Özet:

Oryantalist yapımlarda farklı Arap ve Müslüman imajları vardır. Özellikle küresel film üretimindeki Doğu tasviri, Doğu ve Batı ikiliğinin, Doğu’nun ötekileştirilmesinin ve Batı’dan daha düşük değerde olduğunun en uygun göstergesidir. Bu, Doğu'nun sahip olduğu şeylerin en önemlisini yani kimliğini gasp ederek, Doğu'nun mallarına zorunlu olarak el konulmasına yol açar. Çalışmada, dünyaca ünlü Disney şirketinin yapımı olan “Alaaddin” filmi model gösterilerek, bu durum vurgulanmıştır. Bu filmde Doğu'nun eski ötekileştirilmiş tasviri değiştirilmeye çalışılmıştır. Doğu’nun kimliğini değiştirme girişimlerini, şiddetli terörist imajı yerine mûcizevi ve şaşırtıcı sihir kisvesi altında saklamaya çalışmışlardır. Her iki imge de bu sanatta kendisine sunulan tasvirle çelişen Doğu'nun kimliğini değiştirmeye yönelik büyük bir girişimdir. Bu elbette, halkın önünde sahte gibi gösterildiği için gerçekte sahip olduğu şeyler üzerindeki mülkiyet hakkını kaybetmesine neden olacaktır. Ancak bunun kasıtlı mı yapıldığı yoksa gizlenemeyecek kadar Oryantalist düşünceye sahip olmalarına mı dayalı olduğu tartışma konusu olmaya devam edecektir.

Anahtar Kelimeler:

 Doğu İmgesi, Yağmalama, Oryantalizm, Sinema, Alaaddin, Kimlik.

30-04-2022 التحميلالمعاينة الأولية
Arist...

Dr. Mohammed Aithammou, Aristotelesçi Kategoriler Teorisi ve Felsefi Arap Belagatı’nda Kullanımları …………………. 128-168

Özet:

Bu makale, Sicilmâsi’nin ( el- Menzau’l- bedî’ fî Tecnîsi Esâlibi’l-bedî’ ) isimli kitabını üzerine inşa ettiği, Aristotelesçi Kategoriler Teorisini incelemeyi amaçlamaktadır. Sicilmâsi kitabında, Belâgat malzemesini Aristoteles’in sekiz mantık kitabında tartıştığı mantıksal teorinin dayandığı kural ve kontrollere göre düzenlemiştir. Özellikle Kategoriler kitabında “ Kategoriyas” diye isimlendirmiştir. Bu sebeple bu çalışmada, Sicilmâsi’nin kitabı üzerinden, mantık kategorisi kavramı, tecnîs ile ilişkisi ve Arap belâgatindeki kullanım yöntemi açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Belâgat, Bedi’, Aristoteles sözleri, es-Sicilmasi, el- Menzau’l- bedî’ fî Tecnîsi Esâlibi’l-bedî’.

30-04-2022 التحميلالمعاينة الأولية
el-Mu...

Kanatbek OROZOBEKOV, el-Mu’cemü’l-Arabiyyü’l-Esâsî’de Anlam Değişmesi …………………………169-204

Özet:

Her dilin kendi kelimelerinin anlamlarını ve çağrışımlarını anlatan kendi sözlükleri vardır. Arap dilinde de “Ayn”, “Lisânü’l-Arab”, “et-Tehzib fi’l-Lüğa” “el-Muhît”, “Tâcu’l-Ârûs gibi sözlükler vardır. Arapça konuşanlar ve öğrenenler için, Arap Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütü tarafından görevlendirilen bir grup kıdemli Arap dilbilimci tarafından yazılan, hazırlanan ve 1988'de yayınlanan “el-Mu’cemü’l-Arabiyyü’l-Esâsî” sözlüğü, Modern Arapça sözlükler arasında bulunmaktadır. Mukaddimesinde belirtildiği gibi bu sözlük, çalışmalarında orta veya ileri seviyeye ulaşmış ana dili Arapça olmayanlar için tasarlanmıştır. Bu sözlükte on altı bini aşan birçok kanıt ve modern ifadeler bulunmaktadır, Bu bizi “el-Mu’cemü’l-Arabiyyü’l-Esâsî” sözlüğünün bir yönü olan anlam değişimi konusunu incelemeye teşvik etmiştir. Sözlükte yer alan ve anlamsal bir değişim gösteren kelimeler betimsel-analitik yöntemle ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler:

 Anlambilim, el-Mu’cemü’l-Arabiyyü’l-Esâsî, Anlam Değişmesi, Anlam Daralması, Anlam Genişletilmesi.

30-04-2022 التحميلالمعاينة الأولية
Moris...

Dr. Mohamed Aly Abdelrazeq Zalalo, Morisko Granada’dan İspanya Kralı’na Bir Mektup: Arap Dili ve İslâmi Gelenekleri Savunma -Takdîm ve Tercüme-…………………………….. 205-231

Özet:

Bu makala  ö nemli tarihi bir belgeyi takdîm etmektedir.  MS 1567'de Moriskolu  Francisco Nuneth Moulay tarafından Kastilya dilinde (Eski İspanyolca)  İspanya Kralı II. Philip'e yazılmıştır. Bu mektupta, Hristiyan yönetimi altındaki Granada Krallığı'nda kalan Müslümanların; Arapça konuşmasını, Endülüs kıyafeti giymesini, Arap ve İslâm gelenek ve göreneklerini uygulamalarını yasaklayan pragmatik kararnameye itiraz etmişlerdir.

Bu el yazması, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren birçok araştırmacı ve tercüman tarafından incelenmiş, araştırılmış, yayınlanmış ve Orijinal metin eski İspanyolca'dan çeşitli Avrupa dillerine tercüme edilmiştir. Ancak Arap kültürü ve İslami çevre için önemli bir tarihi aşamaya atıfta bulunmasına rağmen, Arap ve İslam kütüphanelerinde aynı ilgiyi görmemiştir. Bu sebeple  bu tarihî belenin tercümesi, makalenin konusu olarak seçilmişter.

Anahtar Kelimeler:

Moriskolar, Francisco Nuneth Moulay, Granada, hükümdar fermanı, II. Philip

30-04-2022 التحميلالمعاينة الأولية

Prof. Dr. Abdelkader Sellami, Abdu’l-Kâdir Şâkir’in “Eğitimsel Uygulamalı Dilbilimin Dünü ve Bugünü” Kitabı -Sunum ve Yönlendirme-………………………….. 232 - 267

Özet:

Dilbilimi dili; fonetik, sarfî, nahvî, sözlüksel ve anlamsal alanlarda farklı düzeylerden oluşan bir yapı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Arap dili de dahil olmak üzere dillerin öğretiminde, özellikle pratik yön kendini göstermektedir. Genel olarak eğitim ve özel olarak dil öğretimi, çağdaş dilbilimsel düşüncede tartışmasız bir kutuplaşma merkezi haline gelmiştir.

Abdu’l-Kâdir Şâkir’in “"Eğitimsel Uygulamalı Dilbilimin Dünü ve Bugünü" isimli kitabında uygulamalı dilbilim kavramı nedir? Eğitim kavramı ve iki kavram arasındaki ilişki nedir? Bu kitap, Dâru’l-Vefa Dünya Basım Yayıncılık tarafından ilk kez 2016 yılında Mısır’ın İskenderiyye şehrinde yayınlanmıştır. Bu çalışmada, adı geçen eserin sunum ve yönlendirmesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Dili, Dilbilimi, Uygulamalı Dilbilim, Abdu’l-Kâdir Şâkir, Eğitim.

30-04-2022 التحميلالمعاينة الأولية